Државна Изборна Комисија
Систем за поднесување на приговориФункционалности на апликацијата

Во прилог се наведени функционалностите кои можат да ги извршат партиите учесници на тековните избори

Поденсување на приговори од лица

Приговор може да се поднесе од страна на секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во постапката на спроведување на гласањето пропишани во член 149 од Изборниот Законик и секој избирач на кого му е повредено лично избирачкото право во секоја фаза од изборниот процес пропишани во член 149-а од Изборниот законик. Преку оваа апликација може да подесете приговор за остварување на избирачкото право на денот на гласање како и за време на изборната кампања.

Поднесување на приговори од политички партии и носители

Политичките партии и носителите на листи можат да поднесат приговор за време на изборна кампања, при изборниот процес

Начин на поднесување на приговори

Гласачите во Република Северна Македонија приговорите ги поднесуваат лично во општинската изборна комисија, до архивата на ДИК, по брза пошта или преку електронската апликација за приговори.

Подготовка на извештаи

Функционалност за креирање на различни извештаи врз потреба на барањата на ДИК, медиумите, политичките партии, невладини и меѓународни организации итн.

Рокови за постапување по приговорите

Првостепениот орган е должен да донесе одлука во рок од 4 часа по приемот на приговорот.

Упатства за внес на податоци

Во прилог може да ги прочитате кратките упатства кои ќе Ви помогнат при внесот на податоците за кандидатските листи и политичките партии

  • Најавата во системот за внес на податоци за кандидатски листи и партии се изведува преку користење на претходно доделени корисничко име и лозинка од страна на правната служба при ДИК. Најавата се изведува преку следниот линк.

  • Пред да се започне со внесот на кандидатските листи за пратеници или советници, најпрво е потребно да се внесат сите политички партии или коалици кои ги има една партија по изборна единица каде учествува на тековните избори.

  • Внесувањето на кандидати и нивниот редослед во изборната единица се изврува преку претходно одбирање на внесената политичка партија или коалиција во соодтветната изборна единица.